Artikelindex

11. Lerbäcksmossen

 

 

GPS-koordinater, Lerbäcksmossen - Klicka för karta !

ASLJ, Lerbäcksmossen. Skiss med hjälp av Lantmäteriets karta 1955.

Någon kilometer öster om Lerbäcks samhälle ligger Lerbäcksmossen.

Den kallades en gång i tiden Bränntorvsmossen och var då en av de större arbetsplatserna i dåvarande Lerbäcks kommun.
Som namnet antyder producerades här bränntorv. Detta var bränsle till Skyllbergs bruks många ugnar för järnbearbetning.

Vår medlem (Lerbäcks Hembygdsförening), Sonja Öhrman Eriksson, boende i Lerbäck,
har sedan lång tid tillbaka intresserat sig för mossens historia.
Med egna minnen och intervjuer av personer som arbetat på mossen har hon dokumenterat dess historia.
Till sin hjälp har hon haft Bo Karlson och Gustaf Nyberg. Den sistnämnde har arbetat på mossen.

En kort historisk sammanfattning finns på en skylt i anslutning till mossen, vilken sattes upp för ett antal år sedan.

På en koppartavla har en annan av hembygdföreningens medlemmar, Sven Vester, stansat in texten, som i sin helhet framgår nedan.

Från Lerbäcksmossen hämtades bränntorv, som användes som bränsle till järnverken.
År 1903 uppges Lerbäcksmossen ha levererat 8000 ton torv och var då Sveriges största bränntorvstillverkare.
På mossen fanns hundratals torvlador och tusentals meter räls utlagd.

En växtbiologisk undersökning utfördes 1909 av professor Lennart von Post.

Även formgjuten bränntorv tillverkades. En lokomobil drog en kvarn, som var försedd med knivar,
som åstadkom en tjock torvmassa, som kördes ut på tegar, som var avsedda för torkning.
Massan fylldes i flytbara formar, som var gjorda av bräder innehållande en massa fack utan botten.
När formen var fylld lyftes den upp och flyttades fram för ny fyllning.
Så fick torven ligga tills den var så torr att den kunde staplas för ytterligare torkning.

Här låg en stor barack för överliggare. Det var mycket folk, som arbetade på mossen.
En del hade lång väg hem och kunde få ligga över i baracken under veckorna.
Det fanns en stor järnspis, där mat kunde lagas.

Hembygdföreningen förfogar över ett stort bildarkiv där det bland annat finns äldre bilder från mossen.

Vid sidan av den äldre skylten är nu uppsatt en skylttavla med bilder, som ett komplement till den tidigare.
Sten Karlsson Örebro, med släktningar som arbetat på mossen, har också bidragit med bilder.
Det är hembygdsföreningens förhoppning att detta industriminne skall vara till glädje för ortens befolkning och för framtida generationer.

En anvisningskylt finns uppsatt c:a 150 m från Lerbäckshemmet utmed vägen mot Lerbäcks kyrka. Därefter väntar en promenad på c:a 800 m.

Text från Lerbäcks Hembygdsblad Årgång 7 nummer 2, 2006-12-05.

 

Sök